بررسی تأثیر توسعه صنعت گردشگری و مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر بر کیفیت زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا با بهره‌گیری از گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM)

چکیده

بهبود رفاه و معیشت مظهر سومین هدف توسعه پایدار است‌. ادبیات مرتبط در رابطه با پیوند میان توسعه صنعت گردشگری-انرژی تجدیدپذیر-کیفیت زندگی محدود و فاقد اجماع بوده و ضرورت بررسی ابعاد آن امری مهم تلقی می شود‌. ازاین‌رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر ورود گردشگری بین‌المللی (TA)، دریافت‌های گردشگری بین‌المللی (TR) و مصرف انرژی تجدیدپذیر (REC) بر کیفیت زندگی‌ (QoL) با استفاده‌ از داده های پانل‌ متشکل از 27 کشور اتحادیه اروپا در بازه سالیانه 1990 الی 2019 است. نتایج‌ حاصل از تخمین مدل تجربی با رویکرد پانل پویا و با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) نشان‌ داد که‌ تأثیر‌ TR، TA و REC بر QoL ‌مثبت‌ و معنادار‌ بوده و با یک درصد افزایش در این متغیرها کیفیت زندگی به ترتیب به میزان 001/0، 005/0 و 001/0 واحد افزایش یافته است. همچنین بین بازبودن تجاری (TO) و شهرنشینی‌ (Urb) با کیفیت‌ زندگی ارتباط مثبت و معناداری یافت شد به این صورت که با یک درصد افزایش در  TOوUrb به ترتیب کیفیت زندگی به میزان 003/0 و 097/0 واحد افزایش می¬یابد. بدین ترتیب نتایج‌ حاکی‌ از آن‌ است ‌که‌ توسعه صنعت گردشگری‌ و مصرف انرژی های تجدیدپذیر ابزارهای مؤثری برای‌ بهبود کیفیت زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا بوده است‌.
کلمات کلیدی: توسعه صنعت گردشگری، انرژی‌‌های‌ تجدیدپذیر، کیفیت زندگی، روش گشتاورهای تعمیم‌یافته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سید محمدقائم ذبیحی

فریلنسر و دانشجو رشته اقتصاد

آی دی تلگرام

SMQZABIHI@

ایمیل

SMQ.ZABIHI@mail.um.ac.ir