بررسی تاثیر اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی اینترنتی بر صنعت گردشگری کشور

چکیده

عصر جدید صنعت گردشگری یک شالودهی عظیم در بخش های اقتصادی-تجاری درجهان بهشمار میرود. برای بهره مندی بیشتر از این مهم، اقتصاد دیجیتال میتواند نقاط کمرنگ شده ی اطلاع رسانی و بازاریابی گردشگری را پوشش داده و بسترسازی ورود کارآفرینی اینترنتی را فراهم و تهسیل نماید. در این پژوهش با اتخاذ روند مقایسه ای با کشور ترکیه، نشان داده می شود که اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی اینترنتی تاثیر بسزایی در ارتقاء گردشگری الکترونیک و به دنبال آن صنعت گردشگری دارد. بدین طریق می توان در مسیر جایگزینی صنعت گردشگری با اقتصاد تک محصولی و نفتی حرکت کرد. روش این پژوهش تحلیلی- توصیفی است.

کلمات کلیدی: اقتصاد دیجیتال، کارآفرینی اینترنتی، گردشگری الکترونیک، صنعت گردشگری، ICT

Investigating the impact of digital economy and Internet entrepreneurship on the tourism industry in Iran

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سید محمدقائم ذبیحی

فریلنسر و دانشجو رشته اقتصاد

آی دی تلگرام

SMQZABIHI@

ایمیل

SMQ.ZABIHI@mail.um.ac.ir